Czechpoint

V budově obecního úřadu Koldín v místnosti označené logem CzechPOINT lze požádat oověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání. Dále je možné získat část ověřených výstupů (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů)

czechpoint.gif

V současné době vydáváme:

Ověřené výpisy z centrálních registrů:

  1. výpis z katastru nemovitostí
  2. výpis z obchodního rejstříku
  3. výpis ze živnostenského rejstříku
  4. výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  5. registr účastníků provozu na MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)
  6. výpis z insolvenčního rejstříku

a dále z neveřejné evidence je pak možné získat

  1. výpis z rejstříku trestů
  2. výpis z karty řidiče

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnictví
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku 

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU na MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)
Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.
Co potřebujete vědět: OP, IČ
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku 

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1.1.2008 budou evidována pouze ve starém registru úpadců.
Co potřebujete vědět: IČ nebo údaje o osobě (povinné údaje: jméno, nynější příjmení, nepovinné údaje: RČ, datum narození)
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku 

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co je nutné předložit: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince, u cizinců také rodný list přeložený do českého jazyka
Správní poplatek:
50,-Kč 

CIZINCI
Pokud žádají výpis z rejstříku trestů cizinci, musí mít povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice – pak je možné tuto žádost vyřídit na počkání.

ZMOCNĚNCI
Je možné vydat výpis zmocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci. Oprávněnou osobou je zmocněnec, který žádost o výpis podává.

Upozornění:
V případě, že plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

VÝPIS Z KARTY ŘIDIČE
Znamená to zpřístupnění dat z bodového systému řidičů. Jde o neveřejný registr, občan získá výpis o stavu konta po důkladném ověření totožnosti.
Co potřebujete vědět: OP, PAS, nepovinný údaj: řidičský průkaz a rodné číslo
Správní poplatek:
100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku 

Dále je možné od 1. 7. 2008 učinit podání Živnostenskému úřadu k založení živnosti. Toto podání můžete učinit v elektronické nebo v listinné podobě.

 chce-li občan učinit podání v elektronické podobě, vyplní registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory – www.komora.cz. Vyplněný formulář pak zašle na server Hospodářské komory a Systém mu pak vygeneruje číslo tzv. tiketu, toto číslo pak sdělí obsluze pracoviště CzechPOINT.

Je nutné dále předložit doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas.
– chce-li občan učinit podání v listinné podobě, pak si občan musí stáhnout ze stránek Hospodářské komory nebo Živnostenského úřadu formulář, ten vyplnit a zanést na pracoviště CzechPOINT.

Správní poplatky
(Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1.000,- Kč
Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500,-Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy(CzechPOINT) podle §72 živnostenského zákona 50,-Kč Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
100,- Kč
za každou započatou stránku 50,- Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
50,- Kč

Agendy ISDS:

Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci
Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila
Formulář žádostí o zřízení datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Konverze dokumentů:

Ověření provedení autorizované konverze
Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Ostatní podání:

Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
Formulář registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH

CzechPOINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.