Povinně zveřejňované informace

Svobodný přístup k informacím poskytovaných obecním úřadem v Koldíně dle zák. 106/1999 Sb.

1. Název obce Obec Koldín

2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000Sb.

3. Organizační struktura-

Petr Vilímek – starosta obce

Zdenka Konárková – místostarosta obce

Karel Kameník – předseda kontrolního výboru

Jan Kopřiva – předseda finančního výboru

Jiří Labský – člen zastupitelstva

Iva Rychtecká – člen zastupitelstva

Aleš Zeman – člen zastupitelstva

4. Kontaktní spojení Obecní úřad Koldín

Koldín čp. 15

565 01 Choceň

Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 489 112 , email: obec@koldin.cz

Internetové stránky: www.koldin.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Koldín, Koldín č.p. 15, 565 01 Ústí nad Orlicí

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Koldín

Koldín č.p. 15, 565 01 Ústí nad Orlicí

4.3. Úřední hodiny

středa od 18:00 do 19:00.

4.4. Telefonní čísla

Kancelář: 465 489 112

4.5. Adresa internetové stránky

www.koldin.cz

4.6. Adresa e-podatelny

obec@koldin.cz

4.7. Další elektronické adresy

datová schránka: qq7a3qe

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna č.ú. 1320811309/0800

 • bezhotovostně na BÚ
 • v hotovosti ( pokladna OÚ)

6. IČO

00279056

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hl. dokumentů

Územní plán obce

 • Vydané obecně závazné vyhlášky
 • Požární řád
 • Informace občanům, jak se chovat při mimořádných událostech

Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Koldín

 8.2. Rozpočet

Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Koldín

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím a musí splňovat požadavky dané zákonem: Žadatel – fyzická osoba – uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Žadatel – právnická osoba – uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Postup vyřizování žádosti – lhůty pro posouzení žádosti: Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm.d) prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7) rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1) odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1) odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c) výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2) předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2) vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3) podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3) předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5) rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst.8)

10.Příjem žádostí a dalších podání

 • písemným dotazem, datovou schránkou, ústní dotaz na OÚ

11. Opravné prostředky

11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce.

11.2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstvu obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenské náměstí 125, Pardubice 53211.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

11.3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře-žádný formulář není předepsán

13. Popisy postupů –návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Koldín jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Koldín.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

14.2. Vydané právní předpisy

 • č.2/2005 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 • č. 1/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

15. Úhrady za poskytování informací

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny, uvedené v sazebníku.

Určující podmínky

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku.
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zpracování žádosti je podmíněno potvrzením souhlasu žadatele s předběžnou cenou za vyhledání, zpracování a poskytnutí informací.
 • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

 

Sazebník úhrad 

materiálové náklady

kopie formátu A 4 jednostranně 1,50 Kč

údaje z počítače

tisk na PC tiskárně – černobílý … 6,- Kč/strana
tisk na PC tiskárně – barevný …..10,- Kč/strana
kopírování na CD/DVD…… 18,- Kč vč. 1 nosiče
CD/DVD disk …… 15,- Kč/1 ks
odeslání informace e-mailem …..1,- Kč / strana A4
(fax, internet) dle platného ceníku poskytovatelů služeb

práce s archiváliemi

dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

další náklady

samostatné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

cestovní náhrady
dle sazeb podle zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace.

15.2 Usnesení nadřazených orgánů o výši úhrad za poskytování informací – o výši úhrad nebylo rozhodnuto

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

(Týká se informace, která je předmětem ochrany práva autorského – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon – dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Koldín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

zveřejněna na https://www.koldin.cz/category/vyrocni-zpravy/