Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2017

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 8
počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku
V Koldíně dne 7.3..2018

Aleš Zeman

starosta obce