Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 13. března 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

 Program:

1.      Vodojem – pan Brandýský Fr. seznámil přítomné se stavem obecního vodovodu

2.      Obecní zastupitelstvo schválilo propůjčení místnosti na OÚ na nedělní schůzky maminek a dětí

3.      Obecní zastupitelstvo schválilo žádost o podporu financování přípravy Integrované strategie 2014 – 2020

4.      OZ schválilo návrh rozpočtu na opravu zpevněné plochy před obecním úřadem

5.      Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

6.      Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad

7.      Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 jako přebytkový

8.      Starosta obce informoval o změně dodavatele el. energie pro obec a MŠ

9.      Zastupitelstvo schválilo výpočet poplatků za odpady na rok 2013

10.   Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Koldín za rok 2012

11.  Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.1 – přijetí dotace na volbu prezidenta

Příjmy: 4111               Kč 24 200,-

Výdaje: 6118 5139     Kč 24 200,-

Zastupitelstvo schvaluje :

–    propůjčení místnosti maminkám a dětem

–     žádost o podporu financování přípravy Integrované strategie 2014 – 2020

–     návrh rozpočtu na opravu zpevněné plochy před OÚ

–     hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2012

–     rozpočet na rok 2013 jako přebytkový

–     výpočet poplatků za odpady za rok 2013

–     účetní závěrku na rok 2012

–     rozpočtovou změnu č.1

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–           stav vodojemu

–           změnu dodavatele el. energie

Zapsala: Konárková                                                                            Ověřil: Brandýský