Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 3. dubna 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

 Program:

  1. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s dopisem z OHGS – zdroj vody –vrt K-1, zanášení filtrů
  2. Starosta zřídí účet u ČNB – dotace
  3. Schválena finanční částka 5 000,- Kč – Stacionář Ústí nad Orlicí ( Aleš Sláma )
  4. Prodej domu ( p. Tupcové ) – schválena odkupní cena 100 000,- Kč
  5. OZ odsouhlasilo zřízení věcného břemene mezi obcí Koldín a RWE – přípojka plynu
  6. Schválení žádosti Petra a Renáty Fibikarových o povolení uložení el. kabelu do obecní cesty
  7. Informace – Sraz rodáků – p. Konárková ( program, fotograf, kamera, občerstvení, pozvánky, úprava keřů u hřbitova, úklid před ZŠ, prezenční listina, almanach )
  8. 27. 04. 2013 od 14:00 hod do 14:30hod – prodej stromků k jarní výsadbě 

Zastupitelstvo schvaluje :

–    finanční částka 5 000,- Kč – Stacionář Ústí nad Orlicí

–      odkupní cena  za dům ( p. Tupcové ) – 100 000,- Kč

–      zřízení věcného břemene

–      žádost o uložení el. kabelu do obecní cesty

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–          dopis z OHGS

–          zřízení účtu u ČNB

–          informace – Sraz rodáků

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský