Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 4. prosince 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

 Program:

1.      Pan starosta podal informace ve věci kanalizace – 10. 01. 2014 výběrové řízení

2.      Akce v měsíci prosinci:

07. 12. 2013

  • Mikulášská nadílka od 14:00 hod – Kolomazna
  • Zpívání koled u vánočního stromu od 7:30 hod  u bývalé budovy ZŠ – malé překvapení

3.       Obecní zastupitelstvo schválilo vystěhování psa p. Podolské z bytu v MŠ do 31. 12. 2013. Výzvu písemně zašle p. Podolské pan starosta

4.      Pan starosta  a p. Konárková zajistí CD – Sraz rodáků obce Koldín, které budou předány občanům u vánočního stromu v sobotu 07. 12. 2013

5.      Finanční výbor seznámil zastupitelstvo s kontrolou finanční hotovosti v pokladně MŠ a ŠJ MŠ. Stav finančních prostředků odpovídá stavu v pokladních knihách. Nebylo shledáno závad

6.      Zastupitelstvo schválilo RZ č. 6, která je přílohou tohoto zápisu. Cílem této RZ je uvedení stavu rozpočtu do souladu se skutečným čerpáním jednotlivých položek

Zastupitelstvo schvaluje :

–    vystěhování psa p. Podolské z bytu v MŠ

–    rozpočtovou změnu

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–           informace o kanalizaci

–           kulturní akce

–           informace finančního výboru

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský