Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 23. ledna 2013

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 23. ledna 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

 Program:

 1. Pan starosta informoval přítomné o stavu vodojemu
 2. Výběr vodného za II. pololetí roku 2012, poplatky za psy a odpad 2013 budou vybírány v měsíci únor – březen 2013
 3. Obecní zastupitelstvo zamítlo žádost m. Fibikarových – odkoupení části obecní cesty p.č. 3068
 4. Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2013
 5. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek – MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky

Zastupitelstvo schvaluje :

–   návrh rozpočtu na rok 2013

–   příspěvek MAS NAD ORLICÍ

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–       stav vodojemu

–       výběr poplatků – voda, psi, odpad

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2012

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2012

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 • žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku

V Koldíně dne 6.1.2013

Karel Kameník

starosta obce

Zveřejněno:

Sejmuto :